Alphabetical Artist Index: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Chronological Artist Index: Before Christ, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

Ivan Yakovlevich Vishnyakov. Portrait of Tishinina Ksenija Ivanovna. Rybinsk Museum-Preserve. 1755

Ivan Yakovlevich Vishnyakov. Portrait of Tishinina Ksenija Ivanovna. Rybinsk Museum-Preserve. 1755

Up.

Main page.